Mae’r Pwyllgor Rhyngwladol yn gyfrifol am drefnu cyfnewidiadau a theithiau dramor a hyrwyddo’r cyfleoedd teithio sydd ar gael trwy CFfI Cymru a FfCCFfI.

   

  Dyma’r ymgeiswyr sir llwyddiannus ar gyfer Rhaglen Deithio Ryngwladol 2020 CFfI Cymru:

  Ieuan Jones, CFfI Bro Ddyfi – Her Hwylio Iau

  Alaw Jones, CFfI Bro Ddyfi – Montana, UDA

  Sian Emberton, CFfI Berriew a Grug Evans, CFfI Dyffryn Banw – Rhyng-reilffyrdd

  Elin Lewis, CFfI Dyffryn Tanat – Rali Ewropeaidd Ieuenctid Gwledig Ewrop, Slofenia

  Jamie Hughes, CFfI Llanfyllin – Seland Newydd

   

  Er bod yn rhaid gohirio pob taith oherwydd Covid-19, mae aelodau’r pwyllgor yn frwd dros y gobaith o ailgynnau cynlluniau i sicrhau bod aelodau’n cael cyfle i deithio fel grŵp Sir neu fel unigolion gyda rhaglenni teithio CFfI Cymru a FfCCFfI. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am gyfleoedd teithio CFfI, mae’r Pwyllgor Rhyngwladol yn hapus i helpu!

  Swyddogion y Pwyllgor

  Elin Lewis

  Cadeirydd

  Jamie Hughes

  Is-gadeirydd

  Emma Harding

  Ysgrifenyddes

  Profiadau Diweddar

  Patagonia

  Ymwelodd Elin Lewis, CFfI Dyffryn Tanat ac Eurgain Evans, CFfI Bro Ddyfi â Phatagonia yn yr Ariannin fis Hydref y llynedd fel rhan o Raglen Ryngwladol 2019 CFfI Cymru. Roedd y daith yn cynnwys ymweliad â’r Eisteddfod, Gaiman a Trevlein yn ystod y pythefnos.

  “Mae teithio i Batagonia bob amser wedi bod ar y rhestr bwced a wnaeth CFfI hynny ddigwydd. Mae’n wlad mor brydferth wedi’i llenwi â chymaint o hanes ac antur anhygoel. Un o’r uchafbwyntiau i ni oedd marchogaeth ar fachlud haul trwy’r bryniau. Mae’r daith wedi wedi ein dysgu i beidio byth â chymryd unrhyw beth yn ganiataol, yn enwedig ein hiaith Gymraeg, a gwneud beth bynnag sy’n eich gwneud chi’n hapus. Rydyn ni i gyd wedi gwneud ffrindiau ac atgofion gwych am oes ac yn argymell yn gryf deithio gyda CFfI. “

  Elin Lewis, CFfI Dyffryn Tanat ac Eurgain Evans, CFfI Bro Ddyfi

  Seminar Hydref Ieuenctid Gwledig Ewrop – Budapest

  Dewiswyd Jamie Hughes, CFfI Llanfyllin fel cynrychiolydd Cymru i Seminar Hydref ‘Rural Youth Europe’ yn Budapest fel rhan o Raglen Ryngwladol 2019 CFfI Cymru. Nod ‘Rural Youth Europe’ yw uno sefydliadau ieuenctid gwledig ledled Ewrop gan hyrwyddo datblygu gwledig, ffordd o fyw sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd a chyfranogiad ieuenctid. Maent hefyd yn codi ymwybyddiaeth o hawliau dynol ac amrywiaeth rhyngddiwylliannol. Er mwyn tynnu sylw at anghenion ieuenctid gwledig ac i dynnu sylw cyrff rhyngwladol a chenedlaethol yn ogystal â’r cyhoedd, mae Rural Youth Europe yn trefnu seminarau blynyddol a rali i drafod a rhannu gwybodaeth am bynciau fel datblygu gwledig, cyfranogiad ieuenctid, deialog rhyngddiwylliannol a hawliau dynol.

  “Roedd y daith yn ddiddorol iawn wrth imi ddysgu am sefydliadau ieuenctid Ewropeaidd eraill a gwneud cyfeillgarwch na feddyliais erioed y byddai’n digwydd. Roedd hyn yn bosibl yn unig oherwydd CFfI!”

  Jamie Hughes, CFfI Llanfyllin

  Inter-Railing

  Elin Haf Williams, Bro Ddyfi YFC & Tesni Jones, Guilsfield YFC travelled across Europe on the Group Travel Inter-Railing trip as part of the Wales YFC 2019 International Programme.

  “Ar ôl peidio â theithio i lawer o wledydd o’r blaen, roedd y daith Ryng-Reilio yn ffordd wych o weld cynifer o wledydd a diwylliannau ledled Ewrop. Mae’n daith llawn hwyl ac antur ac yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd!”

  Elin Haf Evans, CFfI Bro Ddyfi  & Tesni Jones, CFfI Guilsfield

  Digwyddiadau a Chyfarfodydd i Ddod