Bydd Gŵyl Chwefror Sir CFfI Maldwyn yn cael ei chynnal dros gyfnod o wythnos ym mis Chwefror o Ddydd Mawrth hyd at Ddydd Sadwrn.

  Bydd dros 300 o aelodau CFfI yn mynd i’r llwyfan yn Theatr Hafren yn y Drenewydd a bydd dros 2500 o aelodau ac aelodau o’r cyhoedd yn gwylio’r perfformiadau dros y digwyddiad.

  Mae’n un o uchafbwyntiau calendr CFfI ac mae’n denu cynulleidfa amrywiol o bob rhan o Sir Drefaldwyn a’i siroedd cyfagos.

  Adloniant

  Gall Adloniant gynnwys canu syth, canu gyda symud, dawnsio o unrhyw fath, drama, brasluniau, hiwmor – naill ai’n weledol neu’n llafar (er y byddai unrhyw beth o natur amheus yn cael ei gosbi) – hud neu gonsur, perfformiadau offerynnol, meim ac ati – yr rhestr yn ddiddiwedd. Ond, fel gwneud cacen, rhaid pwyso a chydbwyso’r cynhwysion, eu cymysgu a’u cymysgu i wneud y perfformiad cyfan.

  Ni ddylid cynnwys drama mewn Adloniant. (Gellir diffinio drama fel un sy’n dilyn stori o’r dechrau i’r diwedd).

  Pantomeim

  Bydd y gystadleuaeth ar ffurf pantomeim, a gall fod yn ddetholiadau o bantomeim* neu yn waith gwreiddiol y timau.

  *Arweiniad yn unig “Mae pantomeim yn adloniant dramatig sy’n seiliedig yn fras ar stori tylwyth teg draddodiadol, a chynhelir y gweithgarwch â chymorth canu, dawnsio, lolian, jôcs amserol a cherddoriaeth, ac ynddo, bydd y gweithgarwch yn cael ei berfformio gan gymeriadau stoc penodol, gan amlaf y ‘prif lanc’ (arwr), sy’n cael ei actio gan fenyw, a’r ‘hen wreigan’, sy’n cael ei hactio gan ddyn.

     Rules   

    Results  

  Dramau

  Ffordd o adrodd stori a ddefnyddir i ddangos cryfderau a gwendidau natur dynol yw drama.

  Gall timoedd ddewis naill ai drama un act o ddrama hir neu drama un act yn ei chyfanrwydd.

     Rules   

    Results