Nod Rhaglen Iau’r Academi Amaeth, cydweithrediad ar y cyd â CFfI Cymru, yw cefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 19 oed sy’n gobeithio dilyn gyrfa yn y diwydiannau bwyd, ffermio a choedwigaeth.

  Bydd y Rhaglen Iau â chymhorthdal ​​llawn yn cynnig i chi:

  Cyfle i rwydweithio â rhai o’r chwaraewyr allweddol yn y diwydiant bwyd a ffermio

  Rhaglen ysbrydoledig o weithgareddau llawn gweithgareddau i gefnogi’ch dewisiadau gyrfa a’ch helpu chi i gyflawni’ch nodau

  Hyfforddiant ar gyfer cyfathrebu effeithiol, trin y wasg a’r cyfryngau, a sgiliau trafod

  Cyfleoedd i ennill profiad o gadeirio cyfarfodydd, lleisio’ch barn a chyfleu’ch pwynt yn effeithiol

   

  Yn ymuno â 9 ymgeisydd llwyddiannus arall ar gyfer Rhaglen Iau 2020 mae 3 o aelodau Iau CFfI Maldwyn:

  Owain Wigley – CFfI Four Crosses

  Elin Orrells – CFfI Tregynon

  Ilan Hughes – CFfI Bro Ddyfi

  Llongyfarchiadau i chi i gyd, rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed popeth am eich profiadau!

  Owain Wigley

  Ar hyn o bryd mae Owain Wigley yn astudio adeiladwaith BTEC Lefel 3 ac diploma estynedig yr amgylchedd adeiledig yng Ngholeg Amwythig. Ei nod yw astudio naill ai rheoli tir gwledig neu arolygu meintiau yn y brifysgol, ac ar ôl hynny mae’n gobeithio dychwelyd i’w gartref yn Sir Drefaldwyn i ymarfer fel gweithiwr proffesiynol ifanc.

  Mae Owain yn mwynhau gweithio ar fferm laeth y teulu yn Llanymynech, lle mae’n helpu gyda’r fuches odro 150 a gwartheg bîff 100 siop. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn ynni amgen gan fod ei fferm yn defnyddio systemau solar a biomas. Mae hefyd yn benderfynol o ddod o hyd i ffyrdd o sicrhau y gall y busnes ddod yn fwy cynaliadwy trwy reoli priddoedd a phori.

  Yn aelod brwd o CFfI Four Crosses, mae’n cymryd rhan ym mhob gweithgaredd a chystadleuaeth clwb, yn cynrychioli’r sir mewn crefftau, ac yn cynrychioli Cymru mewn pêl osgoi a rowndiau.

  “Rwy’n gwybod y byddaf yn elwa o gwrdd â phobl newydd a magu hyder wrth imi ddechrau ar gamau nesaf bywyd prifysgol a phroffesiynol.

  “Bydd bod yn rhan o Raglen Iau’r Academi Amaeth yn fy ngalluogi i ddysgu o lygad y ffynnon gan arweinwyr gwledig a mentoriaid o wahanol gefndiroedd a chyda gwahanol safbwyntiau, yn enwedig wrth inni adael yr Undeb Ewropeaidd. Rwy’n credu y bydd y profiadau ymarferol a gynigir gan y rhaglen o fudd mawr imi ac yn rhoi sgiliau sydd gennyf am oes.

  “Dwi hefyd yn meddwl y bydd yn hwyl dda!”

  Elin Orrells

  Mae Elin Orrells yn fyfyriwr ar gampws y Drenewydd yng ngrŵp colegau NPTC. Mae hi’n byw gartref ar fferm deuluol ar a da byw gymysg yn Sir Drefaldwyn. Mae hi’n mwynhau helpu gyda’r holl stoc, mae’n cynorthwyo gyda gwaith papur y fferm ac wedi dilyn nifer o gyrsiau i’w galluogi i yrru ATVs a pheiriannau ac offer fferm eraill yn ddiogel. Mae gan Elin swydd ran amser hefyd gydag ystafell de lleol, lle mae’n helpu i baratoi bwyd ac yn mwynhau’r rhyngweithio â chwsmeriaid.

  Gan gymryd rhan weithredol ar lefel clwb a sir gyda’r CFfI, mae hi wedi cymryd rhan mewn nifer o gystadlaethau, yn enwedig mwynhau cystadlaethau dawnsio stryd a siarad cyhoeddus hefyd, gan gynrychioli Sir Drefaldwyn mewn cystadleuaeth genedlaethol.

  Fel ‘Llysgennad Ifanc Chwaraeon Arian’ mae Elin wedi hyfforddi disgyblion o bob oed mewn ystod o chwaraeon ac wedi helpu i drefnu digwyddiadau chwaraeon amrywiol yn yr ysgol i annog cyfranogiad disgyblion. Cyfrannodd ei pharodrwydd i ‘gymryd rhan gydag unrhyw beth a phopeth’ yn y CFfI a’i chymuned leol, at un o’i eiliadau balchaf, pan yn 2019, enillodd Elin wobr Dysgwr y Flwyddyn ar y Tir Lantra.

  “Rwy’n edrych ymlaen at fod yn rhan o Raglen Iau’r Academi Amaeth a dysgu popeth y gallaf gan weithwyr proffesiynol y diwydiant a ffermwyr ifanc uchelgeisiol eraill.

  “O ystyried yr ansicrwydd ynghylch effaith Brexit, y bargeinion masnach Ewropeaidd a ledled y byd sydd ar ddod, ac wrth gwrs effaith Covid 19, credwch y bydd yr Academi Amaeth yn ein helpu ni i gyd i ganolbwyntio ar yr hyn y gallwn ei wneud i helpu i sicrhau dyfodol hyfyw i amaethyddiaeth. ”

  Ilan Hughes

  Mae Ilan Hughes yn astudio amaethyddiaeth Lefel 3 yng Ngholeg Llysfasi. Mae’n byw gartref ar fferm bîff a defaid ei deulu ger Machynlleth ac mae hefyd yn ofalwr cofrestredig i’w chwaer iau. Mae Ilan yn helpu gyda phob agwedd ar waith fferm ar y fferm bîff a defaid teuluol ger Machynlleth. Mae’n arbennig o hoff o hwsmonaeth gyffredinol yr holl stoc ond mae hefyd yn hyddysg gyda thractor, ATV a gwaith peiriannau cyffredinol gan gynnwys torri gwrychoedd a ffensys.

  Mae Ilan yn ymgymryd â nifer o swyddi penwythnos a min nos sy’n cyd-fynd â thymor a’i ymrwymiadau eraill. Mae’n hyfforddwr a thriniwr cŵn defaid profiadol. Yn gneifiwr ifanc brwd, mae’n mwynhau cystadlu mewn sioeau lleol.

  Mae ganddo haid o ddefaid pedigri Poll Dorset y mae’n eu dangos yn llwyddiannus ar lefel leol a chenedlaethol ac ar hyn o bryd ef yw is-swyddog cyhoeddusrwydd Cymdeithas Defaid Cymru-Dorset. Yn aelod brwd o CFfI Bro Ddyfi, mae Ilan yn cyfaddef bod bywyd yn eithaf prysur, ond pan fydd amser yn caniatáu, mae’n mwynhau chwarae rygbi a phêl-droed ac mae hefyd yn hoffi helpu mentrau cymunedol lleol.

  Ei uchelgais tymor hir yw ffermio amser llawn ac ehangu’r busnesau fferm deuluol.

  “Mae ffermio yn ddiwydiant mor bwysig, a chredaf po fwyaf y byddaf yn ei ddysgu a’i amsugno, y mwyaf hyderus y byddaf yn dod a’r mwyaf galluog y byddaf i roi fy syniadau ar waith. Rwyf am archwilio cymaint o bynciau â phosibl a chredaf y bydd bod yn rhan o Raglen Iau’r Academi Amaeth yn cynnig llawer o gyfleoedd a phrofiadau na fyddwn fel arall yn eu cael. “