Oherwydd y pandemig, roedd yn anffodus bod Rali 2020 wedi’i chanslo. Roedd hyn yn drueni mawr gan ei fod lawr y ffordd yn Melin Y Grug, ond dyma obeithio yn 2022 y gallwn aildrefnu.

  Dechreuodd y cyfan gyda noson Aelodau Newydd, roedd hon yn un wahanol! Fe wnaethon ni gynnal ein noson rithwir gyntaf, a welodd yr aelodau presennol yn dychwelyd a llawer o rai newydd yn cychwyn a roedd yn braf eu gweld.

  Rydym wedi cael nifer o aelodau yn gwirfoddoli trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys un o Arweinwyr ein clybiau, Ruth Jones, a gamodd i helpu’r GIG trwy wneud masgiau, bagiau a gwisgoedd ar gyfer y GIG. Llwyddon ni fel clwb i godi £350 ar gyfer MEDS a oedd yn wych, hyrwyddwyd hyn ar Facebook, ynghyd â fideo Nadolig gan bob un o’n haelodau.

  Er ei bod yn braf mynd o gwmpas, gyda llawer o deithiau cerdded yn digwydd eleni, fe wnaethom ymuno â‘r sir i gystadlu yn y daith gerdded welly i godi arian ar gyfer ffederasiwn CFfI.

  Eleni rydym wedi llwyddo i gystadlu fwy neu lai yn yr Eisteddfod. Gwnaethom yn dda iawn fel clwb, gan ddod yn 3ydd, a llawer o ymdrech gan bob un o’n haelodau, yn enwedig gyda phedwar o’n haelodau mwyaf newydd ac ieuengaf, Gethin Ellis, Enfys Francis, Charlotte Langford a Mali Ellis yn dod i’r 3 uchaf ar gyfer y Stori a’r Meim.

  Rydym wedi cystadlu mewn llawer o sesiynau rhithwir eleni. Oherwydd na allwn fynd ar unrhyw deithiau, cawsom noson stori a meim rhith, noson gwneud teisennau cwpan (i helpu i baratoi ar gyfer cystadleuaeth yr Eisteddfod) a sgwrs rithwir oddiwrth Vicki Morris, a ysbrydolasom ni yn aruthrol gyda’r gwaith anhygoel y mae’n ei wneud ar gyfer y GIG.

  Rydyn ni fel swyddogion clwb wedi ei chael hi’n anodd dod o hyd i syniadau newydd ar gyfer nosweithiau clwb a cheisio cadw’r aelodau newydd yn awyddus ac yn ymgysylltu. Rydym yn gobeithio y bydd y rheolau yn cael eu lleddfu cyn bo hir er mwyn i ni allu ailddechrau’r cyfarfodydd CFfI arferol eto!

  Due to the pandemic, it was unfortunate that the 2020 Rally was cancelled. This was a real shame as it was meant to be on home turf at Melin Y Grug, but heres hoping in 2022 we can re-arrange.

  It all kicked off with the New Members evening, this was a different one! We held our first virtual zoom night which saw current members returning and lots of new ones starting which was nice to see.

  We have had a numerous amount of members volunteering throughout the year, including one of our club Leaders, Ruth Jones, who stepped up to help the NHS by making masks, bags and uniforms for the NHS. We as a club managed to raise £350 for MEDS which was great, this was promoted on Facebook, along with a Christmas video from all of our members.

  Whilst it was nice to get out and about, with lots of walks happening this year, we joined the county with competing in the welly walk to raise money for the YFC federation.

  This year we have managed to compete virtually in the Eisteddfod. We did very well as a club,  coming 3rd place, and a lot of effort was made by all of our members, especially with four of our newest and youngest members, Gethin Ellis, Enfys Francis, Charlotte Langford and Mali Ellis coming in the top 3 for the Story and Mime.

  We have competed in many virtual sessions this year. Due to not being able to go on any trips, we had a virtual story and mime evening, cupcake making evening (to help prepare for the Eisteddfod competition) and a virtual talk off Vicki Morris, who inspired us massively with the amazing work she does for the NHS.

  We as club officials have found it hard to find new ideas for club evenings and to try and keep the new members keen and engaged. We are hoping for the rules to be eased soon so we can resume the normal yfc meetings again!

  Club Officials

  Swyddogion Clwb

  logo

  Caryl Lewis

  Chairman

  Cadeirydd

  logo

  Gareth Robinson

  Vice Chairman

  Is-Gadeirydd

  logo

  Katie Watkin

  Secretary

  Ysgrifennyddes

  logo

  Ceri Morgan

  Treasurer

  Trysorydd

  logo

  Manon Lewis

  Publicity Officer

  Swyddog y Wasg