Pan ysgrifennon ni’r blwyddlyfr llynedd, dwi ddim yn siŵr yr oeddwn yn disgwyl pa mor heriol yr oedd y flwyddyn o’n blaenau i fod. Er ein bod wedi mynd i mewn i “lockdown”, nid wyf yn siŵr bod unrhyw un yn disgwyl y cythrwfl a ddaeth gydag ef. Fodd bynnag, mae Llanfyllin wedi gwneud y gorau ohono trwy gynnal llawer o nosweithiau clwb rhithwir a chymryd rhan yn y cystadlaethau rhithwir sirol.

  Mae ein nosweithiau clwb wedi cadw hwyl yn ein bywydau eleni. Dechreuon ni gyda rhai cwisiau a nosweithiau bingo ac roeddem hefyd yn gallu cynnal ein Noswaith Clymu Clwb gyda Dolfor a Tregynon. Roedd hi’n noson addysgiadol gyda sgyrsiau gwych gan Sefydliad Odd Balls a Sefydliad DPJ. Fe wnaethon ni hefyd fwynhau noson Bake Along gyda Lucy, un o’n harweinwyr clwb a manteisio ar weithgareddau “Noson Gemau Macmillan”; roedd yr ystafell ddianc yn bendant wedi herio rhai o’n haelodau!

  Roedd gwneud ein rhan dros elusen eleni yn ymddangos yn bwysicach nag erioed. Wrth i’r clwb gydnabod y brwydrau a gafodd llawer o bobl wrth i COVID gydio. Tua’r Nadolig fe benderfynon ni wneud casgliad banc bwyd o amgylch Llanfyllin a chawsom gymaint o roddion hael gan y gymuned a’n haelodau. Gwnaethon ein rhan hefyd yn y ‘Give it Some YFC Welly’ gan glocio’r milltiroedd. Fe wnaeth llawer o’n haelodau bwmpio pethau gyda’r daith gerdded enchwythedig er budd y sefydliad y DPJ. Mae Llanfyllin wedi cymryd rhan mewn llawer o ddigwyddiadau rhithwir sirol. Dechreuon ni gyda’r Rali, lle cawsom lawer o hwyl yn cael ar y cystadlaethau wythnosol.

  Yn ddiweddarach yn y flwyddyn daethom at y Ffair Aeaf a’r Eisteddfod. Yn y Ffair Aeaf daeth Rachel Howells yn 2il a daeth Rhys Price yn 3ydd wrth Feirniadu Stoc Cig Eidion y Cigyddion. Yn yr Eisteddfod daeth Siân Lewis yn 2il yn y llefaru a Jess Andrews yn 3ydd ac yn y ffotograffiaeth, daeth Jess yn 2il a daeth Siân yn 3ydd.

  Rydym i gyd yn edrych ymlaen yn arw at ddychwelyd at ryw fath o normalrwydd a chyfarfod yn bersonol dros yr ychydig fisoedd nesaf.

  When we wrote the yearbook last year, I’m not sure we expected what a challenging time we had to come. Although we had entered lockdown, I’m not sure any of us expected the turmoil that came with it. However, Llanfyllin have made the best of it by hosting many virtual club nights and entering the virtual county competitions.

  Our club nights have kept us all going this year. We started with some quizzes and bingo nights and were also able to do our club tripling evening with Dolfor and Tregynon. It was an informative night with fantastic talks from the Odd Balls Foundation and The DPJ Foundation. We also enjoyed a Bake Along evening with Lucy, one of our club leaders and took advantage of the Macmillan Games Night activities; the escape room definitely challenged some of our members!

  Doing our bit for charity this year seemed more important than ever. As a club we recognised the struggles many people had as Covid took hold. Around Christmas we decided to do a food bank collection around Llanfyllin which resulted in so many generous donations from the community and our members.  We also did our bit in the Give it Some YFC Welly relay clocking up the miles. Lots of our members pumped things up with the inflatable walk in aid of the DPJ foundation. As well as supporting charities we supported Dairy Farmers by participating in Februdairy. The members made a video to promote Dairy farming and buying local milk.

  Llanfyllin have entered lots of virtual county events. We started with the Rally where lots of fun was had taking on the weekly competitions. Later in the year we entered the Winter Fair and the Eisteddfod. In the Winter Fair, Rachel Howells came 2nd, Rhys Price came 3rd and Grace Evans 6th in the Butchers Beef Stock Judging. In the Eisteddfod, Sian Lewis came 2ndin the recitation and Jess Andrews 3rd and in the photography, Jess came 2nd and Sian came 3rd. Jess also came 2nd in the Senior Member of the Year competition.

  We are all very much looking forward to returning to some sort of normality and meeting up in person over the next couple of months.

  Member Achievements

  Cyflawniadau Aelodau

  Mae Siân Lewis wedi bod yn gwirfoddoli ei hamser i ddosbarthu presgripsiynau yn ystod cyfnodau cloi Covid i’r gymuned. Mae hi hefyd wedi pasio ei phrawf tynnu trelar eleni. Mae wedi bod yn flwyddyn brysur i Siân, roedd hi hefyd yn Ysgrifennyddes Sioe Llanfyllin a chafodd ei chanslo yn anffodus. Cyfwelwyd Siân ar Radio Cymru ynghylch ei phenodiad, bydd yn parhau i gael y sioe ar waith pan all fynd ymlaen.

  Mae Katie Howells, Owen Langley, Grace Evans a Libby Pickstock i gyd wedi pasio eu prawf tractor eleni.

  Cyrhaeddodd Catherine Howells restr fer Bwrsariaeth Amaethyddol CFfI Cymru.

  Mae Iestyn Parry wedi bod yn gwneud ei ran i gefnogi busnesau lleol a lleisio ei farn a barn llawer ar ystod o lwyfannau. Gofynnwyd iddo gymryd rhan yn ‘Pawb a’i Farn’, rhaglen i bobl ofyn cwestiynau pwysig i wleidyddion. Pwysodd Iestyn y Gwleidyddion ar yr NVZ sydd newydd ei gynnig. Yn dilyn hyn, daeth BBC Radio Cymru at Iestyn i gymryd rhan mewn podlediad a chododd ei bryderon unwaith eto am NVZ a’r toriad mewn cyllid i ffederasiynau ieuenctid yng Nghymru fel CFfI ac yr Urdd. Ar Ddiwedd mis Ebrill, gofynnwyd i Iestyn fodelu ar gyfer cwmni dillad lleol newydd yn Llangadfan o’r enw Barn Dancer.

  Sian Lewis has been volunteering her time to deliver prescriptions during Covid lockdowns to the community. She has also passed her trailer test this year. It has been a busy year for Sian, she was also Llanfyllin Show Secretary which was unfortunately cancelled. Sian was interviewed on Radio Cymru about her appointment – she will continue to get the show up and running for when it can go ahead.

  Katie Howells, Owen Langley, Grace Evans and Libby Pickstock have all passed their tractor tests this year.

  Catherine Howells was shortlisted for the Wales YFC Agricultural Bursary 2020.

  Iestyn Parry has been doing his bit to support local business and voice his and the opinion of many on a range of platforms. He was approached to participate in Pawb a’i Farn’ which is a programme where people can ask questions they may have to politicians’. Iestyn pressed the Politicians’ on the newly proposed NVZ. Following this Iestyn was then approached by BBC Radio Cymru to take part in a podcast and he once again raised his concerns about NVZ and the cut in funding to youth federations in Wales such as YFC and the Urdd. At the end of April Iestyn was asked to model for a new local clothing company based in Llangadfan which is called Barn Dancer.

  Club Officials

  Swyddogion Clwb

  Sian Lewis

  Chairman

  Cadeirydd

  Iestyn Parry

  Vice Chairman

  Is-Gadeirydd

  Jess Andrews

  Secretary

  Ysgrifennyddes

  Huw Jones

  Treasurer

  Trysorydd

  Owen Langley

  Vice Treasurer

  Is-Drysorydd

  Charlotte Dawes

  Publicity Officer

  Swyddog y Wasg

  Grace Evans

  Minute Secretary

  Ysgrifennyddes Cofnodion