Er gwaethaf yr heriau y mae Covid-19 wedi dod â nhw eleni, mae CFfI Cegidfa wedi cadw ysbryd y CFfI yn fyw gan ddefnyddio Zoom! Cyfarfu’r Clwb bron ym mis Tachwedd ar gyfer y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, lle cafodd Jake ei ethol yn Gadeirydd am y flwyddyn i ddod, etholwyd John yn Is-gadeirydd, etholwyd Saskia a Jess yn Ysgrifenyddion ac etholwyd Dave Dart yn Drysorydd.

  Trwy gydol y flwyddyn, mae’r aelodau wedi bod yn rhan o weithgareddau amrywiol y Sir. Mae Saskia wedi parhau i fynychu cyfarfodydd a rhannu ei syniadau gyda’r Fforwm Ieuenctid a chymryd rhan yn eu gweithgareddau. Mae’r rhain wedi cynnwys crempogau aml-liw a chalon addurnedig ar gyfer cystadleuaeth Santes Dwynwen lle daeth yn 2il.

  Fe wnaeth ein haelodau fwynhau cymryd rhan yn yr Eisteddfod Rithwir lle daeth y Clwb yn 6ed yn gyffredinol, gyda nifer o gynigion a llwyddiannau yn yr adrannau llwyfan a gwaith cartref. Daeth Saskia yn 2il gyda’i Rhyddiaith ar y thema ‘Mwgwd’ a daeth Dave Andrew yn 2il yng nghystadlaethau Stand Up a Chân Gyfoes. Cafodd Ceri a Saskia lawer o hwyl hefyd yn recordio eu cofnod Stori a Meim!

  Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd yn y dyfodol agos wrth i gyfyngiadau leddfu a dychwelyd i CFfI fel rydyn ni i gyd yn ei wybod!

  Despite the challenges that Covid-19 has brought this year, Guilsfield YFC have kept the YFC spirit alive using Zoom! The Club met virtually in November for the AGM, where Jake was elected as Chairman for the forthcoming year, John was elected as Vice Chairman, Saskia and Jess were elected as Secretaries and Dave Dart was elected as Treasurer.

  Throughout the year, the members have been involved in various County activities. Saskia has continued to attend meetings and share her ideas with the Youth Forum and take part in their activities. These have included multi-coloured pancakes and a decorated heart for the Santes Dwynwen competition in which she came 2nd place.

  Our members enjoyed taking part in the Virtual Eisteddfod where the Club came 6th overall, with a number of entries and successes in the stage and homework sections. Saskia came 2nd place with her Prose on the theme of ‘Masks’ and Dave Andrew came 2nd in the Stand Up and Contemporary Song competitions. Ceri and Saskia also had lots of fun recording their Story and Mime entry!

  We are looking forward to meeting up in the near future as restrictions ease and get back to YFC as we all know it!

  Club Officials

  Swyddogion Clwb

  logo

  Jake Hilditch

  Chairman

  Cadeirydd

  logo

  John Hughes

  Vice Chairman

  Is-Gadeirydd

  logo

  Saskia Jones-Davies

  Secretary

  Ysgrifennyddes

  logo

  Jessica Davies

  Secretary

  Ysgrifennyddes

  logo

  Dave Dart

  Treasurer

  Trysorydd