Mae’r flwyddyn ddiwethaf hon wedi bod yn flwyddyn wahanol iawn i bob un ohonom, mewn sawl ffordd wahanol, ond yn enwedig i Ffermwyr Ifanc. Am dros flwyddyn nid ydym wedi gallu cyfarfod fel clwb a chymryd rhan mewn gweithgareddau a digwyddiadau sirol fel y byddem fel arfer, ond nid yw wedi ein hatal rhag cynnal cyfarfodydd ar-lein a nosweithiau llawn hwyl.

  Ar ddechrau’r cau i lawr y llynedd, yn mis Ebrill wnaethom cynnig ein gwasanaethau i’r gymuned leol er mwyn cynorthwyo gydag unrhyw bobl bregys. Ar y pryd, roedd yna lawer o bobl oedrannus ledled y sir nad oedden yn gallu cael eu siopa eu hunain na’u meddyginiaeth, felly dyna le daethon ni fel Ffermwyr Ifanc i mewn i helpu. Daeth Lucy Morgan yn unigolyn i gysylltu ag os nad oedd neb yn gallu casglu unrhyw beth o unrhyw le neu hyd yn oed dim ond angem cael sgwrs yn yr amser anodd.

  Dros y flwyddyn ddiwethaf, fel clwb rydym wedi ceisio parhau i gwrdd bob pythefnos ond ar Zoom. Er ein bod yn heriol weithiau, rydym wedi cynnig gwahanol weithgareddau yr ydym wedi gallu eu gwneud dros sgrin gyfrifiadur, megis bingo, pobi Nadolig, nosweithiau cwis amrywiol a ‘Three Truths, One Lie’. Rydym wedi dal i lwyddo i gael llawer o hwyl a gallu gweld ein gilydd trwy sgrin a gwneud gwahanol weithgareddau fel ‘Three Truths, One Lie’ na fyddem efallai wedi’u gwneud pe byddem wedi gallu gweld ein gilydd mewn person. Yn ogystal â mwynhau siarad â gwahanol bobl heblaw am ein cartref ein hunain!

  Mae pob un o’n haelodau wedi cymryd rhan mewn gwahanol gystadlaethau eleni a gynhaliwyd gan y sir. Cymerodd un o’n haelodau iau Alfie Benbow ran yn llawer o’r cystadlaethau, yn rali rithwir y llynedd er enghraifft ddoth yn ail gyda’i myffins wyau brecwast. Yn fwy diweddar, cymerodd ychydig o’n haelodau ran yn Siarad Cyhoeddus Rhithiol CFfI Cymru yn cynrychioli CFfI Maldwyn. Cymerodd Carys Jones a Tom Fowler ran yn y gystadleuaeth Darllen Iau, tra cymerodd Annie Brown, Meg Brown a Meg Wigley ran yn y Siarad Cyhoeddus Iau. Roeddem i gyd yn hynod hapus i glywed bod Carys wedi ennill yr unigolyn gorau yn y gystadleuaeth ddarllen!

  Ni fyddem wedi gallu parhau â Ffermwyr Ifanc eleni oni bai am ymroddiad ein haelodau a swyddogion y clwb i ddatrys gwahanol gyfarfodydd hyd yn oed pe bai hynny er mwyn i ni gael sgwrs a dal i fyny felly diolch yn fawr iddyn nhw i gyd. Hefyd, diolch yn fawr iawn i Annie Brown am barhau i drefnu cyfarfodydd bob pythefnos a chael aelodau i gymryd rhan. Rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen at allu cwrdd yn fuan ac i bethau fod ychydig yn ôl i normal!

  This past year has been a very different year for all of us, in many different ways, but especially in Young Farmers. For over a year we have been unable to meet as a club and take part in activities and county events as we normally would, but it hasn’t stopped us from doing online meetings and fun evenings.

  At the start of the lockdown last year, in early April we offered our services to the local community in order to aid with any vulnerable people. At the time, there were many elderly people across the county that weren’t able to get their own shopping or their medication, so that is where us as Young Farmers came in to help. Lucy Morgan became an individual to contact if anyone was unable to collect anything from anywhere or even just to have a chat in the difficult time.

  Over the past year, as a club we have tried to continue meeting every two weeks but on Zoom. Although sometimes challenging, we have come up with different activities that we have been able to do over a computer screen, such as bingo, a Christmas bake off, various quiz nights and ‘ThreeTruths, One Lie’.  We have still managed to have lots of fun being able to see each other through a screen and doing different activities like ‘Three Truths, One Lie’ that we may not have done if we had been able to see each other in real life. As well as enjoying speaking to different people other than our own household!

  All of our members have taken part in different competitions this year that have been held by the county virtually. One of our younger members Alfie Benbow took part in many of the competitions in the virtual rally last year for example coming second with his breakfast egg muffins. More recently, a few of our members took part in the Wales YFC Virtual Public Speaking representing Montgomery YFC. Carys Jones and Tom Fowler took part in the Junior Reading competition, whilst Annie Brown, Meg Brown and Meg Wigley took part in the Junior Public Speaking. We were all extremely happy to hear that Carys had won best individual in the reading competition!

  We would not have been able to carry on with Young Farmers this year if it hadn’t been for the dedication of our members and club officials sorting out different meetings to have even if it was just so that we could have a chat and catch up so a big thank you to them all. Also, a big thank you to Annie Brown for continuing to organise meetings every two weeks and getting members involved. We are all looking forward to being able to meet soon and for things to be slightly back to normal!

  Club Officials

  Swyddogion Clwb

  logo

  Tomos Horn

  Chairman

  Cadeirydd

  logo

  Alex Burgoyne

  Vice Chairman

  Is-Gadeirydd

  logo

  Molly Morgan

  Secretary

  Ysgrifennyddes

  logo

  Megan Wigley

  Treasurer

  Trysorydd

  logo

  Carys Jones

  Vice Treasurer

  Is-Drysorydd

  logo

  Megan Brown

  Press Secretary

  Ysgrifennyddes y Wasg

  logo

  Owain Wigley

  Minute Secretary

  Ysgrifennydd Cofnodion