Ffurflen Aelodaeth
  CFFI MALDWYN

  2020—2021

  MONTGOMERY YFC
  Membership Form


  Fel rhan o'ch aelodaeth I CFfI Maldwyn, byddwn yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost a ddarperir i gysylltu â chi am gyfleoedd a allai fod ar gael ichi fel rhan o'ch aelodaeth neu mewn perthynas â'ch rôl o fewn CFfI. Ni fydd eich manylion yn cael eu rhannu â thrydydd partïon at ddibenion marchnata. As part of your membership of Montgomery YFC, we will use the email address provided to contact you about opportunities that may be available to you as part of your membership or in relation to your role within YFC. Your details will not be shared with third parties for marketing purposes.  GWYBODAETH IECHYD

  Er mwyn sicrhau eich bod chi / eich plentyn yn gallu cymryd rhan a mwynhau'r gweithgareddau a'r cyfleoedd a ddarparwyr gan CFfI, gofynnwn ichi gwblhau'r wybodaeth iechyd ganlynol a manylion gofynion dietegol, cyflyrau meddygol, anableddau neu anghenion addysgol arbennig (AAA).

  HEALTH INFORMATION

  To ensure you/your child is able to participate and enjoy the activities and opportunities that YFC provides, we ask that you complete the following health information and details of dietary requirements, medical conditions, disabilities or special educational needs (SEN).


  Unrhyw wybodaeth berthnasol arall y mae'n rhaid i ni fod yn ymwybodol ohon (e.e. Meddyginiaeth):

  Any other relevant information we need to be aware of (e.g. Medication):

  Enw a rhif cyswllt mewn argyfwng

  Name & Contact No. In case of emergency (ICE1):

  Enw a rhif cyswllt mewn argyfwng

  Name & Contact No. In case of emergency (ICE2):

  Fel rhan o weithgareddau CFfI Maldwyn, defnyddir lluniau a fideos er budd cyfreithlon y sefydliad sy'n cynnwys gweithgaredd hyrwyddo a chyhoeddi canlyniadau cystadlaethau. Gellir defnyddio lluniau, fideos ac enwau at ddibenion hyrwyddo, gan gynnwys gwefan a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol y sefydliad, y wasg allanol a nodweddion newyddion. Bydd yr holl ddelweddau yn cael eu cadw i'w defnyddio am gyfnod cyfyngedig ac yna dim ond at ddibenion hanesyddol a chyfeirio. Os oes gennych reswm pam nad ydych am i'ch ffotograff gael ei ddefnyddio, cysylltwch â Swyddfa CFfI Maldwyn.

  Ar ôl i Swyddfa CFfI Maldwyn dderbyn y ffurflen aelodaeth hon a'r taliad, mae Polisi Yswiriant FfCCFfI yn ymdrin yn awtomatig â'r aelodau. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar gais.

  Mae CFfI yn cymryd mater preifatrwydd o ddifrif ac wedi ymrwymo i amddiffyn a pharchu preifatrwydd ein haelodau. Ewch i wefan FfCCFfI i weld ein hysbysiad preifatrwydd: http://www.nfyfc.org.uk/privacy

  ***

  As part of Montgomery YFC activities, pictures and videos are used for the legitimate interest of the organisation which includes promotional activity and the publishing of competitions results. Photos, videos and names may be used for promotional purposes, including the organisation's website and social media platforms, external press and news features. All images will be kept for use for a limited time and then only for historical and reference purposes. If you have a reason why you do not want your photograph to be used, please contact the Montgomery YFC Office.

  Once this membership form and payment have been received by the Montgomery YFC Office, members are automatically covered by the NFYFC Insurance Policy. Further information is available on request.

  YFC takes the issue of privacy very seriously and is committed to protecting and respecting our members' privacy. Please visit the NFYFC website to view our privacy notice: http://www.nfyfc.org.uk/privacy