Cymuned

  Yn darparu cefnogaeth i’n cymuned yn ystod yr achosion o Covid-19 trwy gasglu hanfodion neu gynnig sgwrs gyfeillgar.

  Digwyddiadau Cymdeithasol

  Ym mis Tachwedd fe wnaethon ni gymryd rhan yn yr her ‘Give It Some Welly’ ar draws Maldwyn a cherdded 20 milltir fel clwb i godi arian ar gyfer CFfI.

  Cynhaliwyd ein noson aelodau newydd ar yr 2ail o Ragfyr a threfnwyd cwis ar Zoom.

  Fel clwb rydym wedi cymryd rhan mewn nosweithiau cymdeithasol ar y cyd â chlybiau eraill i ddod i adnabod aelodau eraill CFfI y sir.

  Cystadlaethau

  Siarad Cyhoeddus: Roedd Grace Potter yn aelod o dîm Maldwyn yn rowndiau terfynol siarad cyhoeddus Cymru. Canlyniad llwyddiannus gyda’r tîm yn 3ydd mewn dadl Hŷn.

  Sioe Gartref Covid: Fe wnaethon ni gymryd rhan mewn amrywiaeth o gystadlaethau gan gynnwys; beirniadu stoc, canu, ffotograffiaeth, crefftau a choginio. Ymdrech wych gyda Ffion Watkin yn gosod 1af ar gyfer y fideo cysoni gwefus Tik Tok a Lwsi Roberts yn ennill y lle cyntaf ar gyfer cystadleuaeth ganu Diva. Fel clwb, daethom yn 3ydd ar y cyfan sy’n gyflawniad gwych.

  Eisteddfod Rithiol: Ymdrech wych gan Lwsi Roberts a gymerodd ran yn y gystadleuaeth Canu dan 19 oed ac a ddaeth yn 3ydd yn gyffredinol.

  Mae Vyrnwy Valley yn edrych ymlaen at y flwyddyn i ddod.

  Community

  Providing support to our community during the Covid-19 outbreak through collecting essentials or offering a friendly chat.

  Social Events

  In November we took part in the ‘Give it some Welly Challenge’ across Montgomery and walked 20 miles as a club to raise funds for YFC.

  Our new members evening was held on the 2nd December and a quiz was organised on zoom.

  As a club we have taken part in joint social evenings with other clubs to get to know other county YFC members.

  Competitions

  Public Speaking: Grace Potter was a member of the Montgomeryshire team at the Wales public speaking finals. Successful outcome with the team placing 3rd in Senior debating.

  Covid Home Show: We entered a variety of competitions including; stock judging, singing, photography, crafts and cookery. Fantastic effort with Ffion Watkin placing 1st for the tik tok lip sync video and Lwsi Roberts gaining 1st place for the Diva’s singing competition. As a club, we came 3rd overall which is a great achievement.

  Virtual Eisteddfod: Fantastic effort from Lwsi Roberts who entered the under 19’s solo competition and placed 3rd  overall.

  Vyrnwy Valley look forward to the year ahead.

  Club Officials

  Swyddogion Clwb

  logo

  Sion Watkin

  Chairman

  Cadeirydd

  logo

  Grace Potter

  Vice Chairman

  Is-Gadeirydd

  logo

  Annia Roberts

  Secretary

  Ysgrifennyddes

  logo

  Tomos Parry

  Treasurer

  Trysorydd

  logo

  Lwsi Roberts

  Publicity Officer

  Swyddog y Wasg