Nid eleni oedd sut roedd unrhyw un ohonom wedi dychmygu. Rydym wedi cael pandemig rhyngwladol a nifer o gloeon. Nid ydym wedi gallu gweld teulu a ffrindiau ac mae ein haelodau wedi bod yn aros gartref. Ond nid yw wedi bod yn ddrwg i gyd, mae aros gartref wedi rhoi amser gwerthfawr i’r aelodau gyda theulu agos, i helpu ar y fferm a dysgu sgiliau newydd.

  Mae CFfI Sarn wedi bod yn cymryd rhan mewn cymaint o gystadlaethau rhithwir â phosib, gan gystadlu yn y rali rithwir ac wrth gwrs, Sioe Cartref Covid CFfI. Fe wnaethom gymryd rhan mewn llawer o gystadlaethau’r Ffair Aeaf a dod yn 3ydd yn gyffredinol, gyda dau o’n haelodau, Emma Morgan Page a Holly Page, yn mynd ymlaen i gystadlu yn Ffair Aeaf CFfI Cymru ar gyfer Beirniadu Stoc, lle daethant yn 1af ac 2il yn eu gategorïau. Nid yw I gyd am cystadlau, mae llawer o’n haelodau wedi bod yn cymryd rhan mewn digwyddiadau rhithwir a gynhelir gan y sir gan gynnwys bingo a noson grempog. Fe wnaethon ni hyd yn oed lwyddo i fynd o gwmpas i helpu i godi arian ar gyfer yr Ymgyrch ‘Give It Some YFC Welly’.

  Mae wedi bod yn flwyddyn ryfedd iawn, ac nid yw drosodd eto ond wrth cyfyngiadau esmwytho a chyflwyno’r brechlyn, gobeithiwn allu cyfarfod eto yn fuan.

  This year has not been how any of us had imagined. We’ve had an international pandemic and multiple lockdowns. We haven’t been able to see family and friends and our members have been staying at home. Its not been all bad though, staying at home has given the members valuable time with close family, to help out on the farm and learn new skills.

  Sarn YFC have been getting involved in as many virtual competitions as possible, competing in the virtual rally and of course, the YFC Covid Home Show. We entered many of the Winter Fair competitions coming 3rd overall, with two of our members, Emma Morgan Page and Holly Page, going on to compete in the Wales YFC Winter fair for Stock Judging, where they came 1st and 2nd in their respective categories. Its not just been about the competitions, many of our members have been getting involved in virtual events held by the county including bingo and a pancake night. We even managed to get out and about to help raise money for the ‘Give It Some YFC Welly’ Campaign.

  Its been a very strange year, and its not over yet but with easing of restrictions and the vaccine roll out, we hope to be able to meet up again soon.

  Club Officials

  Swyddogion Clwb

  logo

  Jess Banks

  Chairman

  Cadeirydd

  logo

  Holly Page

  Secretary

  Ysgrifennyddes