Er ei bod wedi bod yn flwyddyn heriol iawn i bawb, mae aelodau CFfI Mochdre a Penstrowed wedi dal ati. Oherwydd digwyddiadau anffodus y pandemig fel clwb nid ydym wedi gallu cynnal digwyddiadau fel y blynyddoedd blaenorol. Fodd bynnag, arweiniodd hyn at y clwb i feddwl y tu allan i’r bocs a meddwl am ddigwyddiadau a syniadau a oedd yn ddiogel ac yn bleserus. Roedd galwadau Zoom yn caniatáu i aelodau’r clwb gynnal nosweithiau clwb o diogelwch eu cartrefi eu hunain. Roedd rhai o’r nosweithiau clwb hyn yn cynnwys: Cwisiau, Gwneud Crempogau, Amrywiol weithgareddau Pobi a helfeydd trysor.

  Agwedd bwysig iawn arall a orfododd y Pandemig ar y clwb oedd lles y gymuned leol. Hyd heddiw, mae aelodau’r clwb wedi bod yn cyflawni tasgau i bobl leol Mochdre a Penstrowed. Roedd rhai o’r tasgau hyn yn cynnwys: siopa, codi meddyginiaeth ac amryw o dasgau eraill na allai aelodau lleol y gymuned eu cwblhau oherwydd yr amseroedd ansicr.

  Yn fwy diweddar wrth i’r llywodraeth ganiatau a chyfyngiadau Covid leddfu, trefnodd y clwb rai gweithgareddau wyneb yn wyneb. Yn fwyaf diweddar bod yn noson ‘Dewch Gyda’n Gilydd’ yn y Dafarn leol ar gyfer ein aelodau dros 18. Ar y cyfan mae aelodau CFfI Mochdre A Penstrowed wedi cael blwyddyn llwyddiannus iawn yn ystyried yr amgylchiadau, ac mae pob un yn edrych ymlaen at flwyddyn hyd yn oed yn fwy llwyddiannus y flwyddyn nesaf.

  Even though it has been a very challenging year for all, the members of Mochdre and Penstrowed Young farmers club have still ploughed on. Due to the unfortunate events of the pandemic as a club we haven’t been able to hold events like previous years. However this led the club to think outside of the box and come up with events and ideas which were Covid safe and enjoyable. Zoom calls allowed the members of the club to hold club nights in the safety of their own homes. Some of these club nights included: Quizzes, Pancake making, Various Baking activities and Scavenger hunts.

  Another very important aspect which the Pandemic forced upon the club was the wellbeing of the local community. Still to this day members of the club have been carrying out tasks for the local people of Mochdre and Penstrowed. Some of these tasks included shopping, picking up medication and various other tasks which the local members of the community couldn’t complete due to the uncertain times.

  More recently as and when the government allowed and Covid restrictions eased, the club organised some face to face activities. Most recently being a ‘Get Together’ night at the local Pub for our over 18 members. Overall the members of Mochdre and Penstrowed YFC have had a very successful year considering the circumstances, and all look forward to an even more successful year next year.

  Club Officials

  Swyddogion Clwb

  logo

  Chloe Owen

  Chairman

  Cadeirydd

  logo

  Nia Jones

  Vice Chairman

  Is-Gadeirydd

  logo

  Jemma Gethin

  Secretary

  Ysgrifennyddes

  logo

  Joanne Gethin

  Treasurer

  Trysorydd

  logo

  Ben Jones

  Publicity Officer

  Swyddog y Wasg

  logo

  Elinor Bebb

  Attendance Officer

  Swyddog Presenoldeb