Briony Tilsley

  Junior Member of the Year

  Aelod Iau y Flwyddyn

  Mae wedi bod yn anrhydedd bod yn Aelod Iau CFfI Maldwyn y flwyddyn 2020/21. Er gwaethaf y pandemig, cychwynnodd fy nhaith i Aelod y Flwyddyn yn 2018 pan gystadlais gyntaf yn y gystadleuaeth hon. Dros y tair blynedd diwethaf mae fy ymglymiad a’m cariad tuag at fudiad CFfI wedi tyfu o nerth i nerth ac rwy’n teimlo’n freintiedig iawn fy mod yn ysgrifennu’r adroddiad hwn i amlinellu’r flwyddyn anhygoel rydw i wedi’i chael fel Aelod Iau y Flwyddyn, er gwaethaf y cyfyngiadau!

  Ers i mi ymuno â Sarn YFC am y tro cyntaf yn 2016 rwyf wedi cael rhai cyfleoedd anhygoel ac wedi gallu gwthio fy hun allan o’m parth cysur, gyda rhai llwyddiannau a llawer iawn o atgofion anhygoel. O ddawnsio wedi gwisgo fel Mam-gu yn Sioe Frenhinol Cymru, ennill y Siaradwr Iau Gorau yng Nghymru i uno cyw iâr a beirniadu stoc yn y Diwrnod Maes, rwyf wedi dysgu sgiliau na wnes i erioed eu rhagweld ac wedi gwneud ffrindiau am oes ar y ffordd! Mae CFfI yn darparu rhai cyfleoedd anhygoel i Aelodau Iau, yr hyn rydw i newydd ei amlinellu yw crafu’r wyneb, ac rwy’n annog pob aelod i gymryd rhan oherwydd dim ond yr hyn na wnaethoch chi erioed roi cynnig arno y byddwch chi’n difaru.

  Mae’n saff i ddweud bod eleni wedi bod ymhell o’r hyn yr oeddwn i’n ei ddisgwyl wrth ddod i’r rôl hon yn union fel y gwnaeth y pandemig daro; mae arsylwi uniongyrchol o gymhelliant a pharodrwydd y Swyddogion Sir i symud gweithgareddau ar-lein dros nos wedi fy ngwneud yn falch o fod yn rhan o sefydliad mor gydnerth. Rhoddodd bod ar-lein gyfle i mi ymuno â phob cyfarfod, wrth imi symud i’r Brifysgol eleni, ac roedd cynnal yr ymdeimlad hwnnw o deulu CFfI yn bwysig iawn a rhoddodd rywbeth i mi edrych ymlaen ato a bod yn falch o’i gynrychioli. O’r aelodau iau a gystadlodd yn y cystadlaethau rhithwir i’r nosweithiau rhithwir llwyddiannus a gynhaliwyd gan y Fforwm Ieuenctid, eleni mae aelodau iau’r sir hon wedi parhau i ffynnu.

  Er gwaethaf yr heriau sydd o’n blaenau, rwy’n hyderus y bydd CFfI ar ôl y pandemig yn well nag erioed ac rwyf am ddymuno blwyddyn lwyddiannus i Elin Orrells fel Aelod Iau’r Flwyddyn 2021/22.

  Diolch!

  It has been an honour to be Montgomery YFC’s Junior Member of the year 2020/21. Despite the pandemic, my journey to Member of the Year actually started in 2018 when I first competed in this competition. Over the last three years my involvement and love for the YFC movement has grown from strength to strength and I feel very privileged to be writing this report to outline the amazing year I’ve had as Junior Member of the Year, despite the restrictions!

  Since I first joined Sarn YFC in 2016 I have had some amazing opportunities and been able to push myself out of my comfort zone, with some successes and a whole lot of incredible memories. From dancing dressed as Grannies in the Royal Welsh Show, winning Best Junior Speaker in Wales to chicken jointing and stock judging at the Field Day, I have learnt skills I never anticipated and made friends for life along the way! YFC provides Junior Members some incredible opportunities, what I’ve just outlined is scraping the surface, and I urge every member to get involved because you will only regret what you never tried.

  It’s safe to say this year has been far from what I expected coming into this role just as the pandemic hit; observing first-hand the motivation and willingness of the County Officials to move activities online overnight has made me proud to be part of such a resilient organisation. Being online gave me the opportunity to join every meeting, as I moved to University this year, and maintaining that sense of YFC family was really important and gave me something to look forward to and be proud to represent. From the junior members that competed in the virtual competitions to the successful virtual nights run by the Youth Forum, this year the junior members of this county have continued to thrive.

  Despite the challenges ahead, I am confident that YFC post-pandemic will be better than ever and I want to wish Elin Orrells a successful coming year as Junior Member of The Year 2021/22.

  Thank you!