Charlotte Mountford

  Finance & Development Chairman

  Cadeirydd Cyllid a Datblygu

  I ddyfynnu llawer o rai eraill, ‘mae wedi bod yn flwyddyn ryfedd’! Fel aelod o Ffermwyr Ifanc am dros 10 mlynedd, ni allaf ddweud fy mod erioed wedi rhagweld na fyddai fy mlwyddyn mewn rôl fel Swyddog Sir yn cwmpasu un cyfarfod Pwyllgor a gynhelir yn bersonol!

  Pob glits technegol, batris sy’n methu a dod i afael â Zoom o’r neilltu, os oes unrhyw beth i’w ddysgu o’r flwyddyn ddiwethaf, mae CFfI yn wydn ac yn gallu addasu’r amgylchiadau newidiol a heriol. Mae’r Pwyllgor Cyllid a Datblygu yn goruchwylio cyllid y sefydliad, yn ceisio cyfleoedd cyllido a hefyd yn datblygu cyfleoedd marchnata a hyfforddi. Felly gyda hyn mewn golwg mae ein hagenda eleni wedi bod ychydig yn wahanol i’r materion arferol a drafodwyd yn Cyllid a Datblygu.

  Fel y daeth yn amlwg y byddai’r pandemig yn rhychwantu i flwyddyn CFfI arall bu ffocws y Pwyllgor ar gefnogaeth i glybiau ac aelodau, a lle bo hynny’n bosibl ceisio cyfleoedd cyllid. I’r olaf mae’n rhaid llongyfarchiadau enfawr i’r swyddfa. Sicrhaodd Ffion grant gwych o £ 4,372 ar gyfer cymorth iechyd meddwl, cyflwyno sesiynau ar-lein a darparu offer chwaraeon i bob clwb. Dyfarnwyd grant pellach gan PAVO am dros £ 831.88 tuag at ddau iPad Sir a llwyfan Zoom ychwanegol i alluogi Clybiau i gwrdd ar-lein.

  Gosodwyd aelodaeth ar gyfer y flwyddyn 2020/2021 yn £25 er mwyn adlewyrchu’r gostyngiad anochel yn y rhaglen. Gyda’r aelodaeth gyfredol yn 207, mae’n ostyngiad sylweddol o 2019/2020 ond mae CFfI Maldwyn dal i fod y 3ydd uchaf yng Nghymru. Mae hyn wedi gweithredu’n dda pan gymharir llawer o ffederasiynau eraill.

  Mae’r pwyllgor wedi cyflwyno’r cynnig i’r CCB bod hyn yn parhau ar gyfer 2021/2022 i annog adfywiad lefelau aelodaeth clybiau yn yr amseroedd ansicr hyn o hyd.

  Eleni gwelwyd lansiad ein gwefan newydd, amser maith mewn trafodaeth ar gyfer F&D, mae’n deg dweud ei bod wedi bod yn werth aros amdani! Mae’r nodweddion rhagorol fel mynediad at gofnodion ac agendâu ar-lein ac ardal i swyddogion clwb rannu adnoddau yn parhau i yrru’r sir yn ein blaenau a’n gwneud yn anfeidrol fwy hygyrch ar gyfer ein demograffig aelodaeth.

  Er gwaethaf gohiriad ar weithgareddau ‘yn bersonol’ nid ydym wedi bod yn aflonydd; cafodd Ffair Nadolig Rhithiol y Sir  dderbyniad da ac arddangosiad o ddoniau rhyfeddol ein haelodau.

  Roedd cynlluniau ar y gweill ond yn anffodus bu’n rhaid eu rhoi o’r neilltu ar gyfer Ras Tractor Sirol, y gobeithiaf yn fawr y gallant fynd ymlaen o’r diwedd yn y flwyddyn nesaf.

  Yn bersonol, credaf fod eleni wedi arddangos gwir galon CFfI. Mae wedi ymwneud â chadw mewn cysylltiad â’n gilydd a chefnogi ac estyn allan at y rhai nad ydym wedi siarad â nhw ymhen ychydig. Mae wedi ymwneud â darparu cyfleoedd ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol mewn ffyrdd amrywiol, ac mae wedi ymwneud â chanolbwyntio mewn gwirionedd ar hirhoedledd a gweledigaeth ein sefydliad yn y dyfodol.

  Mae wedi bod yn bleser bod yn gadeirydd pwyllgor am y flwyddyn ddiwethaf hon, a hoffwn ddymuno pob lwc i bawb ar gyfer y flwyddyn nesaf.

  Hen ‘cliche’ i raddau helaeth ond po fwyaf y byddwch chi’n ei roi po fwyaf y byddwch chi’n ei chael allan, ac os hoffech chi gymryd rhan mae’r Pwyllgor Cyllid a Datblygu yn eich croesawu chi yn fawr iawn.

  To quote many others, ‘it has been a strange year’! As a member of Young Farmers for over 10 years, I can’t say that I ever envisaged that my year in role as a County Official would not encompass a single Committee meeting held in person!

  All technical glitches, failing batteries and getting to grips with Zoom aside, if there is anything to be learnt from the last year it is that YFC is resilient and able to adapt the changing and challenging circumstances. The Finance and Development Committee oversees the organisations finances, seeks funding opportunities and also develops marketing and training opportunities. So with this in mind our agenda this year has been rather different to the usual issues discussed at Finance and Development.

  As it became evident the pandemic would span into another YFC year the Committee’s focus has been on support for clubs and members, and where possible to seek funding opportunities. For the latter a huge congratulations must go to the office. Ffion secured a fantastic grant of £4,372 for mental health support, delivering online sessions and providing each club with sports equipment. A further grant was awarded from PAVO for over £831.88 towards two County iPads and an additional Zoom platform to enable Clubs to meet online.

  Membership for the year 2020/2021 was set at £25 in order to reflect the inevitable reduction in programme. With current membership at 207, it is a significant reduction from 2019/2020 but Montgomery are still 3rd highest in Wales. This has functioned well when comparisons are made to many federations.

  The committee has put forward the motion to the AGM that this continue for 2021/2022 to encourage the resurgence of club membership levels in these still uncertain times.

  This year has seen the launch of our fantastic new website, a long time in discussion for F&D, it is fair to say it has been worth the wait! The excellent features such as access to minutes and agendas online and an area for club officials to share resources continue to drive the county forward and make us infinitely more accessible for our membership dermographic.

  Despite an adjournment on ‘in person’ activities we have not been restful; the Virtual County Christmas Fair was well received and a showcase of the wonderful talents of our members.

  Plans were well afoot but unfortunately had to be set aside for a County Tractor Run, which I very much hope can finally proceed in the next year.

  Personally, I believe this year has showcased the true heart of YFC. It’s been about keeping in touch with each other and supporting and reaching out to those we haven’t spoken to in a while. It’s been about providing opportunities for social interaction in diverse ways, and it’s been about really focusing on the longevity and future vision of our organisation.

  It has been a pleasure to be committee chair for this past year, and I wish everyone for next year the best of luck.
  Very much an old cliche but the more you put in the more you get out, and if you would like to take a part the Finance and Development Committee very much welcomes you.

  Committee Officials

  Swyddogion y Pwyllgor

  Charlotte Mountford

  Chairman

  Cadeirydd

  Katie Jones

  Vice Chairman

  Is-Gadeirydd

  Elin Lewis

  Secretary

  Ysgrifennyddes