Mae blwyddyn arall o CFFI wedi dod i ben, a rwy’n siwr y byddai pawb yn cytuno na wnewn ni ei anghofio am amser hir. Yn ystod Haf 2020, wnaeth sawl aelod a chyn-aelod o glwb Dyffryn Tanat gymeryd rhan yn sialens y cwmni Thirst Quenchers, drwy seiclo o Gaergybi i Gaerdydd. Da iawn i Millie, Elin, Emma, Phil, Sion, Angharad, Wil, Dan, Elen, Glyn a Caryl am yr ymdrech ardderchog ynhyd ag eraill, gan lwyddo i godi £12,160 tuag at ‘Breast Cancer Now’, ‘Parkinson’s UK’ ac Ambiwlans Awyr Cymru Yn ystod Mis Medi 2020, cafon ni ein CCB, a lwyddodd i ddenu nifer fawr o aelodau a ffrindiau y clwb, gyda fi, Sion Edwards yn cael fy mhenodi fel Cadeirydd, Sian Roberts fel Is-gadeirydd, Millie Edwards fel Ysgrifenyddes, ag Elin Lewis fel Trysorydd. Fel clwb, penderfynnon ni i geisio cadw ein nosweithiau clwb mor arferol a phosib, gan gwrdd dros Zoom unwaith bob pythefnos. Cafodd amryw o nosweithiau eu trefnu, gan gynnwys noson ‘Bake Off’, gyda Glyn Parry yn beirniadu ein ymdrechion ‘Swiss Roll’. Noson arall wnaethom ei fwynhau oedd ein fersiwn ni o ‘Through the Keyhole’, gan bysnesa yn tai aelodau a ffrinidiau y clwb a cheisio dyfalu pwy oedd yn byw yno drwy cyfres o luniau a fideos ar Zoom. Uchafbwynt personol i mi oedd sgwrs gan siaradwyr gwadd o’r GIG, yn cynnwys Richard Roberts, Ursula Owen, a Liz Glyn-Jones, gyda aelodau Berriew a Bro Ddyfi yn ein ymuno.

  Wnaeth y pandemig olygu bod dim posib mynd o gwmpas y Dyffryn yn canu carolau, felly, yn lle, wnaethom ni gasglu bwyd ar gyfer Banc Bwyd y Trallwng. Roedd aelodau, ein teuluoedd a’r gymuned leol yn haul iawn, a roedd y Banc Bwyd yn ddiolchgar iawn am ein hymdrechion. Hefyd, yn ystod y cyfnod Nadolig, wnaethom ni berfformio ein fersiwn ni o’r gân ’12 Diwrnod Nadolig’, gyda phob diwrnod yn diolch i ffermwyr am gynnyrch sy’n cael ei fwyta dros yr ŵyl. Wnaeth hyn godi £242.50 tuag at y RABI.

  Fel clwb, rydym yn edrych mlaen at yr Haf, gan obeithio y gallwn gwrdd wyneb-yn-wyneb yn rheolaidd a chroesawu aelodau newydd. Hoffem ddiolch yn fawr i ein Cynghorwyr a Arweinyddion am eu cymorth dros y flwyddyn diwethaf. Yn olaf, hoffem ddymuno yn dda i gyn-aelod, Nia Lloyd ar ol iddi ddiwedd ei swydd gyfa CFFI Cymru, a dechrau ar ei hantur newydd. Mae’r clwb wastad yma os wyt ti angen dy ‘Fix CFfI’!

  Another YFC year is coming to a close and I’m sure you’d all agree it has certainly been a year none of us will ever forget. Summer of 2020 saw several current and former Dyffryn Tanat members take part in the Thirst Quenchers ‘Raising the Bar’ challenge. This involved cycling from Holyhead to Cardiff, where Millie, Elin, Emma, Phil, Sion, Angharad, Wil, Dan, Elen, Iwan, Glyn and Caryl along with Nia Lloyd and many others from across the county raised an incredible £12,160 for Breast Cancer now, Parkinson’s UK and Welsh Air Ambulance – a truly incredible effort. September brought around our Club AGM, where it was fantastic to see so many members and friends of Dyffryn Tanat in attendance and new officials being elected, which included myself- Sion Edwards as Chairman, Sian Roberts as Vice Chairman, Millie Edwards as Secretary and Elin Lewis as treasurer. As a club we wanted to try keep club nights as normal as possible, so we kept to our fortnightly routine and have held a wide range of activities including a bake off with Glyn Parry judging our attempts at Swiss Rolls, a ‘Through the Keyhole’ night and a personal highlight having to be a talk by NHS workers Rich Roberts, Ursula Owen and Liz Glyn-Jones about dealing with the Covid-19 pandemic where we were joined by members from Berriew and Bro Ddyfi YFC.

  Due to being unable to go carol singing this year it was decided that we would collect for the Welshpool food bank. We were truly overwhelmed with how generous the members and local community had been with their donations. In the run up to Christmas we preformed our own version of the 12 days of Christmas, with each day thanking a farmer for part of our Christmas dinner, this raised £242.50 for RABI.

  As a club we are very much looking forward to a summer of getting back to meeting back up face to face and welcoming new members to the club. We would like to thank our advisory and leaders for their help over the last the past 12 months. And finally we would like to wish former member Nia Lloyd all the best for the future after finishing with Wales YFC, Dyffryn Tanat are always here if you need your YFC fix!

  Club Officials

  Swyddogion Clwb

  logo

  Sion Edwards

  Chairman

  Cadeirydd

  logo

  Sian Roberts

  Vice Chairman

  Is-Gadeirydd

  logo

  Millie Edwards

  Secretary

  Ysgrifennyddes

  logo

  Elin Lewis

  Treasurer

  Trysorydd

  logo

  Hannah Lloyd

  Publicity Officer

  Swyddog y Wasg

  logo

  Katie Jones

  Safeguarding Officer

  Swyddog Diogelu

  logo

  Elin Lloyd-Davies

  Minute Secretary

  Ysgrifennyddes Cofnodion

  logo

  Lowri Griffiths

  Programme Secretary

  Ysgrifennyddes Rhaglen

  logo

  Phil Evans

  Social Secretary

  Ysgrifennydd Cymdeithasol

  logo

  Dyfan Breeze

  Sports Secretary

  Ysgrifennydd Chwaraeon

  logo

  Megan Davies

  Sports Secretary

  Ysgrifennyddes Chwaraeon