Mae’r flwyddyn CFfI hon wedi bod yn un o’r rhai mwyaf heriol i’r clwb. Mae methu â chyfarfod yn bersonol i wneud gweithgareddau neu gynnal digwyddiadau ar gyfer ein cymuned wedi bod yn rhyfedd iawn. Fodd bynnag, mae aelodau wedi helpu i gefnogi ein cymuned mewn sawl ffordd trwy ymgymryd â’u siopa a hefyd casglu meddyginiaeth, ac rydym wedi derbyn adborth hyfryd yn gyfnewid. Rydym wedi addasu i gyfarfodydd trwy alwad fideo ac wedi cael noson clwb yn gwneud crempogau. Mae aelodau hefyd wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau CFfI Sirol dros Zoom yr ydym wedi’u mwynhau.

  Cymerodd CFfI Dolfor ran yn yr Eisteddfod rithwir a daeth yn 3ydd yn y gystadleuaeth addurno teisennau cwpan, da iawn i Lowri Davies am hynny. Rydym wedi cael ein hoe arferol ar gyfer wyna ac rydym nawr yn edrych ymlaen at fynd yn ôl ar y trywydd iawn a chyfarfod yn bersonol i gael profiad Ffermwyr Ifanc mwy cyfarwydd.

   

  This YFC year has been one of the most challenging for the club. Not being able to meet up in person to do activities or host events for our community has been very strange. However, members have helped support our community in various ways by taking on their shopping and also collecting medication, and we have received some lovely feedback in return. We have adapted to meetings via video call and have had a club night making pancakes. Members have also participated in County YFC events over Zoom which we have enjoyed.

  Dolfor YFC took part in the virtual Eisteddfod and came 3rd in the cupcake decorating competition, a big well done to Lowri Davies for that. We have had our usual break for lambing and are now looking forward to getting back on track and meeting up in person for a more familiar Young Farmers experience.

  Club Officials

  Swyddogion Clwb

  logo

  Donna Roberts

  Chairman

  Cadeirydd

  logo

  Jack Huffer

  Vice Chairman

  Is-Gadeirydd

  logo

  Annie Jones

  Secretary & Publicity Officer

  Ysgrifennyddes a Swyddog y Wasg

  logo

  Harry Gardner

  Treasurer

  Trysorydd