Tybed a yw’n bosibl ysgrifennu’r cofnod llyfr eleni heb sôn am y gair Coronavirus? Wrach ddim! Am flwyddyn ryfedd rydyn ni wedi byw drwyddi, ty fewn a thu allan i CFfI. Pa mor rhyfedd bynnag y bu, rydym yn falch bod ein brwdfrydedd, cariad ac ymrwymiad CFfI wedi aros drwyddi draw.

  Yn ôl ym mis Mehefin 2020, cychwynnodd CFfI Aberriw ar genhadaeth i gwblhau 300,000 o gamau pob persson mewn un mis er budd Ymchwil Canser y Fron, elusen sy’n agos iawn at ein calonnau. Gwelodd yr her dros ddeugain o aelodau, swyddogion, arweinwyr a ffrindiau yn cymryd rhan a wnaeth y Clwb yn browd iawn. Roeddem wedi godi cyfanswm o £1320 gyda dros 17 miliwn o gamau wedi’u cerdded! Gyda phopeth yn digwydd, roedd yn wych mynd allan yn yr awyr iach a chofleidio ysbryd y tîm.

  Oherwydd y flwyddyn annormal, cynhaliom CCB ar-lein ym mis Hydref lle cafodd swyddogion y clwb eu hethol. Yn ei chyfanrwydd, nid oeddem yn gwybod sut y byddai blwyddyn yr CFfI yn chwarae allan ond yr hyn yr oeddem yn ei wybod oedd ei bod yn bwysig aros yn bositif. Roedd fformat ar-lein y CCB yn rwbeth yr oedd angen i ni ddod i arfer ag ef. Beth oedd y byd newydd hwn o Zoom?

  Mae ein nosweithiau clwb Zoom ar-lein wedi cynnwys noson Aelod Newydd, Bingo, Cwisiau a Choginio. Pwy oedd yn gwybod y gallai nosweithiau clwb Zoom fod mor ddifyr? Roedd un o’n hoff nosweithiau yn cynnwys Noson Crempog. Rhoddodd y Cadeirydd Jess restr o gynhwysion i’r aelodau er mwyn sicrhau a gosod heriau gwahanol i’r aelodau trwy gydol y nos. Rhaid i’r dewis mwyaf anarferol o dopiau oedd lemwn, siwgr a chaws ar yr UN CREMPOG gan Lucy Davies! Efallai y byddwch chi’n ysbrydoli’r darllenydd i roi cynnig arno, Lucy

  Mae CFfI Aberriw wedi mwynhau cymryd rhan yng nghystadlaethau ar-lein y Sir a chadw cystadleurwydd y CFfI mawr yn fyw! I enwi cwpl o gyflawniadau, dyfarnwyd yr ail safle i Jazmin Williams am ei Chacennau baach yn Eisteddfod y Sir ac enillodd Jess Wilson gystadleuaeth galon Santes Dwynwen.

  Yn gymaint â bod y clwb wedi ceisio cofleidio’r byd ar-lein, ni allwn aros i allu cwrdd â’n gilydd yn bersonol a mwynhau cwmni ein haelodau. Yn dilyn y newid yng nghanllawiau Covid 19, fe wnaethon ni drefnu cyfarfod ar gyfer gêm o rownderi ar ddechrau mis Mai. Y tro cyntaf i ni gwrdd mewn dros ddeuddeg mis! Fodd bynnag, roedd gan dywydd Cymru syniadau eraill ac yn anffodus, bu’n rhaid gohirio. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at gêm o rownderi ac ar ben hynny, bywyd CFfI yn troi yn ôl at y ffordd roedden ni’n ei hadnabod ar un adeg – yn llawn chwerthin, mwynhad a chyfeillgarwch. Dim ond swm penodol y gallwch ei ennill trwy sgrin.

  Mae un peth yn sicr, mae eleni wedi bod yn fythgofiadwy!

  We wonder if it’s possible to write this yearbook entry without mentioning the word Coronavirus? Guess not! What a strange year we’ve lived through, in and outside of YFC. However weird it may have been, we are pleased that our YFC enthusiasm, love and commitment has remained throughout.

  Back in June 2020, Berriew YFC embarked on a mission to complete 300,000 steps per person in one month in aid of Breast Cancer Research, a charity very close to our hearts. The challenge saw over forty members, officials, leaders and friends take part which the club were very proud of. We ended up raising a total of £1320 with over 17 million steps walked! With everything going on, it was brilliant to get out in the fresh air and embrace the team spirit.  

  Due to the abnormal year, we held an online AGM in October where the club officials were elected. As a whole, we did not know how the YFC year would play out but what we did know was that it was important to remain positive. The online format of the AGM was a ‘norm’ that we needed to get used to. What was this new world of Zoom like?  

  Our online Zoom club nights have included a New Member’s night, Bingo, Quizzes and Cooking. Who knew Zoom club nights could be so entertaining? One of our favourite evenings included a Pancake Night for Shrove Tuesday. Chairman Jess gave members a list of ingredients to obtain and set the members different challenges throughout the night. The most unusual choice of toppings had to be Lucy Davies’ lemon, sugar and cheese on the SAME PANCAKE! Maybe you will inspire the reader to try it, Lucy?  

  Berriew YFC have enjoyed taking part in the online County Zoom competitions and keeping the much loved YFC competitiveness alive! To name a couple of achievements, Jazmin Williams was awarded second place for her Cupcakes in the County Eisteddfod and Jess Wilson won the St Dwynwen’s heart competition.  

  As much as the club have tried to embrace the online world, we can’t wait to be able to meet one another in person and enjoy the company of our members. Following the change in Covid-19 guidelines, we arranged to meet for a game of rounders at the start of May. The first time we were meeting in over twelve months! However, the Welsh weather had other ideas and unfortunately, we had to postpone. We very much look forward to that game of rounders and furthermore, YFC life turning back to how we once knew it – full of laughter, enjoyment and friendship. There is only a certain amount you can gain through a screen. 

  One thing is for sure, this year has been unforgettable!

  .

  Club Officials

  Swyddogion Clwb

  logo

  Jess Wilson

  Chairman

  Cadeirydd

  logo

  Emily Woodall

  Vice Chairman

  Is-Gadeirydd

  logo

  Molly Williams

  Secretary

  Ysgrifennyddes

  logo

  Amy Wainwright

  Treasurer

  Trysorydd

  logo

  Jazmin Williams

  Minute Secretary

  Ysgrifennyddes Cofnodion

  logo

  Emma Corfield

  Press Secretary

  Ysgrifennyddes y Wasg

  logo

  Lucy Jerman

  Social Secretary

  Ysgrifennyddes Cymdeithasol