Jamie Hughes

  Activities Chairman

  Cadeirydd Gweithgareddau

  Am flwyddyn! Er nad yw hi wedi bod yn flwyddyn ddelfrydol i’r pwyllgor rwy’n teimlo ein bod ni wedi gwneud y gorau o’r hyn sydd wedi bod yn gyfnod heriol. Dechreuon ni’r flwyddyn gyda rali rithwir a ffair aeaf gyda safon gref. Symudodd wedyn i’r cymdeithasol cyntaf sef y noson goctel, er bod y presenoldeb yn isel rwy’n credu y byddai’r rhai a fynychodd yn cytuno ei bod hi’n noson dda iawn gydag ychydig o bennau tost o amgylch y Sir y bore wedyn.

  Y digwyddiad nesaf oedd ‘Taskmaster’ – roedd y noson yn llwyddiant mawr gyda Bryony a fy hun yn chwarae rôl y ‘Taskmaster’ gan roi heriau a thasgau i bawb eu cwblhau.

  Wrth i’r flwyddyn fynd yn ei blaen, fe wnes i chwarae mwy o ran yn Bwyllgor Cystadlaethau Cymru, mae’n gromlin ddysgu dda pan ddaw’n uwch gynllunio ar gyfer y dyfodol a threfnu digwyddiadau fel y Sioe Frenhinol Cymru a chystadlaethau eraill.

  Uchafbwynt fy mlwyddyn fel Cadeirydd y pwyllgor fu’r noson goctel, ni feddyliais erioed y buaswn yn mwynhau noson allan dros sgrin cyfrifiadur fel y gwnes i! Byddai wedi bod yn braf cael digwyddiadau fel Cinio Sir ac ein Noson Cymdeithasu flynyddol i drefnu, ond gobeithio y gall y digwyddiadau hyn ddod yn ôl â chlec!

  Hoffwn ddiolch i holl Swyddogion y Sir a Ffion am eich cefnogaeth a hefyd i’r Is-gadeirydd Alun TT sydd wedi bod yn help mawr ac yn llawn hwyl bob amser. Diolch yn fawr i Millie am drefnu ac atgoffa fi o’r cyfarfodydd i ddod!

  Mae’r flwyddyn fel y mae wedi mynd wedi bod yn bleserus iawn hyd yn oed os ydw i’n dal i gael fy mhen o gwmpas ‘Zoom’. Gobeithio y bydd pethau’n dod yn ôl i normal cyn bo hir ac y byddwn yn dal digwyddiadau wyneb yn wyneb yn fuan iawn.

  Keep it real.

  What a year! Even though it has not been the ideal year for the committee I feel as though we have made the most of what has been a challenging time. We started the year with a virtual rally and winter fair with a strong standard. We then moved on to the first social which was the cocktail night, even though attendance was low I think those who attended would agree it was it was a very good night with a few sore heads around the County the next morning.

  The next event was ‘Taskmaster’ – the night was a great success with Bryony and myself playing the role of the ‘Taskmaster’ giving everyone challenges and tasks to complete.

  As the year went on I got more involved with Wales competitions. It is a good learning curve when it comes to planning for the future and arranging events like the Royal Welsh and other competitions.

  The highlight of my year as Chairman of the committee has been the cocktail night, I never thought I’d enjoy a night out over a computer screen as much as I did! It would have been nice to have events such as County Dinner and our annual socials to help organise, however hopefully these events can come back with a bang!

  I would like to thank all County Officials and Ffion for their support and also to the Vice-Chairman Alun TT who has been a great help and as always a good laugh. A big thanks to Millie for organising and reminding me of all the meetings to attend!

  The year as its gone has been very enjoyable even if I am still getting my head around Zoom! Hopefully things will be back to normal before long and we can get back to holding events face to face very soon.

  Keep it real.

  Committee Officials

  Swyddogion y Pwyllgor

  Jamie Hughes

  Chairman

  Cadeirydd

  Alun Thomas

  Vice Chairman

  Is-Gadeirydd

  Millie Edwards

  Secretary

  Ysgrifennyddes