Mae CFfI Abermiwl wedi addasu dros y 12 mis diwethaf ac maent bellach yn cyfarfod bob pythefnos trwy Zoom. Nid yn unig rydyn ni i gyd wedi mwynhau ein nosweithiau clwb, ond rydyn ni hefyd wedi mwynhau cymryd rhan yng nghyfarfodydd a chystadlaethau rhithwir y Sir. Eleni gwelwyd peth llwyddiant mawr mewn cystadlaethau Lefel Sirol lle enillodd Emma Harding, ein is-cadeirydd, Farnwr Stoc Carcas Oen a wnaeth mlaen i gynrychioli’r Sir yn Ffair Aeaf Rhithwir CFfI Cymru. Mae nifer o cyfranogwyr o Abermiwl yng nghystadlaethau’r Sir wedi cynyddu ers cynnal cystadlaethau ar lein.

  Trwy y clo welodd ambell o ni yn ymuno â TikTok. Fel clwb roeddem wrth ein bodd yn cymryd rhan yn yr her rholio toiledau ynghyd â chlybiau eraill yn y Sir. Fel llawer ohonom, gwelodd ein holl aelodau eu bywydau yn newid. Newidiodd ein holl aelodau iau i ddysgu ar-lein a chyflawnodd y rhan fwyaf o’n haelodau hŷn eu swyddi fel gweithwyr allweddol. Mae diolch enfawr gan CFfI Abermiwl yn mynd i’r holl weithwyr allweddol trwy gydol y pandemig.

  Un gweithgaredd a ddaeth â chlwb at ei gilydd oedd Ras Gyfnewid Welly FfCCFfI. Cyfrannodd CFfI Abermiwl 9 milltir at gyfanswm y sir.

  Un o’n prif uchafbwyntiau o’r flwyddyn ddiwethaf hon oedd ein noson dreblu clwb. Roedd hon yn noson wych a fwynhawyd gan bawb ac a ganiataodd i ni weithio allan pwy oedd y celwyddwyr gorau yn ein clybiau! Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda mwy o glybiau yn y dyfodol.

  Rydym i gyd wedi colli’n cyfarfodydd a chystadlaethau personol ac ni allwn aros i fynd yn ôl i gystadlu yn Gwyl Mis Chwefror a chofleidio diwrnod y Rali yn ei ysbryd llawn.

  Diolch i holl swyddogion y Sir a Chlwb am wneud i’r 12 mis diwethaf weithio.

  Abermule YFC have adapted over the past 12 months and are now meeting fortnightly via Zoom. Not only have we all enjoyed our club nights, but we have also enjoyed taking part in the County virtual meetings and competitions. This year has seen some great success at County Level competitions where Emma Harding, our Vice Chair, won Lamb Carcass Stock Judging and got through to represent the County at the Wales YFC Virtual Winter Fair. Participation numbers from Abermule in County competitions has increased since competitions have been held virtually.

  Life in lockdown saw many of us join TikTok. As a club we loved taking part in the toilet roll challenge along with other clubs in the County. Like many of us, all our members saw their daily lives change. All our junior members changed to online learning and most of our senior members carried out their jobs as key workers. A huge thank you from Abermule YFC goes to all key workers throughout the pandemic.

  One activity that brought out club together was the NFYFC Welly Relay. Abermule YFC contributed 9 miles to the county total.

  One of our main highlights from this past year was our club tripling evening. This was a great night enjoyed by all and allowed us to work out who the best liars in our clubs were! We look forward to working with more clubs in the future.

  We have all thoroughly missed in person meetings and competitions and cannot wait to get back to competing in Feb Fest and embracing Rally day in its full spirit.

  Thank you to all County/Club officials for making the past 12 months work.

  Club Officials

  Swyddogion Clwb

  logo

  Sioned Mills

  Chairman

  Cadeirydd

  logo

  Emma Harding

  Vice Chairman

  Is-Gadeirydd

  logo

  Elis Tudor

  Secretary

  Ysgrifennyddes

  logo

  Martha Humphreys

  Vice Secretary

  Is-Ysgrifennyddes

  logo

  Elis Tudor

  Treasurer

  Trysorydd